Tính hiệu thời gian

Nếu bạn muốn tính hiệu số thời gian, ví dụ như giữa 23:30 và 01:10 trong cùng đêm, hãy dùng công thức sau:

=(B2<A2)+B2-A2

Trong ô B2 là thời gian sau, trong ô A2 là thời gian trước. Kết quả của ví dụ sẽ là 01:40 hay 1 giờ 40 phút.

Trong công thức, một ngày 24 giờ có giá trị là 1 và một giờ có giá trị 1/24. Giá trị logic trong ngoặc là 0 hoặc 1, tương ứng với 0 hoặc 24 giờ. Kết quả được trả về bởi công thức được tự động giả sử trong định dạng thời gian theo thứ tự của các toán hàng.