Xác định Màu Nền hay Ảnh Nền

Bạn có khả năng xác định một màu nền, hoặc dùng một đồ họa làm nền, cho phạm vi ô trong LibreOffice Calc.

Áp dụng Màu Nền cho một Bảng tính LibreOffice Calc

  1. Lựa chọn các ô.

  2. Chọn lệnh trình đơn Định dạng > Các ô (hay lệnh Định dạng các ô trong trình đơn ngữ cảnh).

  3. Trên trang thẻ Nền, chọn màu nền.

Đồ họa trong Nền của Ô

  1. Chọn lệnh Chèn > Ảnh > Từ tập tin.

  2. Lựa chọn đồ họa rồi nhấn vào nút Mở.

    Đồ họa được chèn và thả neo vào ô hiện tại. Bạn vẫn còn có thể di chuyển và co giãn đồ họa đó. Trong trình đơn ngữ cảnh, bạn cũng có thể sử dụng lệnh Sắp đặt > Xuống dưới để đặt ảnh đó về nền. Để lựa chọn một đồ họa đã được đặt về nền, hãy dùng .