Áp dụng Tự động Định dạng cho một Phạm vi Ô đã Chọn

Bạn có thể dùng chức năng Tự động Định dạng để áp dụng nhanh một định dạng lên một trang tính hoặc một phạm vi ô đã chọn.

Để Tự động định dạng cho một bảng hoặc một vùng chọn

 1. Chọn các ô, bao gồm tiêu đề của cột và hàng, mà bạn cần định dạng.

 2. Chọn Định dạng > Tự động Định dạng.

 3. Để chọn thuộc tính bao gồm trong Tự động Định dạng, bấm Thêm.

 4. Nhấn vào nút OK.

  Định dạng đó sẽ được áp dụng lên vùng chọn.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn không thấy nội dung của ô được đổi màu, hãy chọn Xem > Tô sáng Giá trị.


Để định nghĩa một Định dạng Tự động cho bảng tính

Bạn có thể định nghĩa một Định dạng Tự động cho mọi bảng tính.

 1. Định dạng một bảng.

 2. Chọn Sửa > Chọn Tất cả.

 3. Chọn Định dạng > Tự động Định dạng.

 4. Nhấn Thêm.

 5. Trong ô Tên của hộp thoại Thêm Định dạng Tự động, nhập một tên mới cho định dạng.

 6. Nhấn vào nút OK.