Chèn

Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng, để mở thanh công cụ Chèn , dùng đó bạn có thể thêm các đồ họa và ký tự đặc biệt vào bảng hiện thời.

Biểu tượng thanh công cụ :

Biểu tượng

Chèn

Bạn có thể chọn những biểu tượng này:

Khung nổi

Chèn vào tài liệu hiện tại một khung nổi. Trong tài liệu HTML, khung nổi được dùng để hiển thị nội dung của tập tin khác. Khung nổi không được hỗ trợ bởi trình duyệt cũ Netscape Navigator 4.x.

Biểu tượng

Khung nổi

Ký tự đặc biệt

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Biểu tượng

Ký tự đặc biệt

Từ tập tin

Inserts an image into the current document .

Biểu tượng

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


Công thức

Inserts a formula into the current document.

Biểu tượng

Công thức

Đồ thị

Biểu tượng

Đồ thị

Đối tượng OLE

Chèn vào tài liệu một đối tượng OLE. Đối tượng OLE này được chèn dạng liên kết hay đối tượng nhúng.

Biểu tượng

Đối tượng OLE