Định dạng số: Xoá bớt chữ số thập phân

Xóa bớt một chữ số thập phân khỏi các số trong những ô đã chọn.

Biểu tượng

Định dạng số : Xoá bớt chữ số thập phân