Định dạng số: Thêm chữ số thập phân

Thêm một chữ số thập phân vào các số trong những ô đã chọn.

Biểu tượng

Định dạng số : Thêm chữ số thập phân