Định dạng số : Mặc định

Áp dụng định dạng con số định dạng cho các ô đã chọn.

Biểu tượng

Định dạng số : Chuẩn