Hàm YEARFRAC

The result is the number of the years (including fractional part) between StartDate and EndDate.

Cú pháp

YEARFRAC(Ngày_đầu; Ngày_cuối; Cơ_bản)

Ngày_đầuNgày_cuối là hai giá trị ngày tháng.

Cơ_bản được chọn trong danh sách các tùy chọn, và ngụ ý nên tính năm như thế nào.

Cơ bản

Phép tính

0 hay thiếu

Phương pháp Mỹ (NASD), 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày

1

Số ngày chính xác trong tháng, số ngày chính xác trong năm

2

Số ngày chính xác trong tháng, năm có 360 ngày

3

Số ngày chính xác trong tháng, năm có 365 ngày

4

Phương pháp Âu, có 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày


Ví dụ

Giữa ngày 2008-01-01 và 2008-07-01 có phần năm nào?

=YEARFRAC("2008-01-01"; "2008-07-01";0) trả về 0,50.