Hàm YEAR

Trả về năm dạng số tùy theo các quy tắc tính nội bộ.

Cú pháp

YEAR(Số)

Số hiển thị giá trị ngày tháng nội bộ cho đó cần trả về năm.

Ví dụ

=YEAR(1) trả về 1899

=YEAR(2) trả về 1900

=YEAR(33333.33) trả về 1991