Hàm TIME

Hàm TIME trả về giá trị thời gian hiện thời từ các giá trị giờ, phút và giây. Hàm này có thể được dùng để chuyển đổi một thời gian dựa vào ba giá trị đó sang một giá trị thời gian thập phân.

Cú pháp

TIME(Giờ; Phút; Giây)

Đặt Giờ là một số nguyên.

Đặt Phút là một số nguyên.

Đặt Giây là một số nguyên.

Ví dụ

=TIME(0;0;0) trả về 00:00:00

=TIME(4;20;4) trả về 04:20:04