Hàm SECOND

Trả về phần giây của giá trị thời gian đã cho. Phần giây được trả về dưới dạng một số nguyên nằm giữa 0 và 59.

Cú pháp

SECOND(Số)

Số là một giá trị thời gian, cho đó cần trả về phần giây.

Ví dụ

=SECOND(NOW()) trả về phần giây của thời gian hiện thời.

=SECOND(C4) trả về 17 nếu nội dung của ô C4 = 12:20:17.