Hàm NOW

Trả về ngày và giờ của hệ thống máy tính. Giá trị này được cập nhật khi nào bạn tính lại tài liệu, hay mỗi lần sửa đổi một giá trị ô.

Cú pháp

NOW()

NOW là một hàm không chấp nhận đối số.

Ví dụ

=NOW()-A1 trả về hiệu của ngày tháng trong A1 và bây giờ. Định dạng kết quả dạng số.