Hàm MONTH

Trả về phần tháng của giá trị ngày tháng đã cho. Phần tháng được trả về dưới dạng một số nguyên nằm giữa 1 và 12.

Cú pháp

MONTH(Số)

Số là một giá trị thời gian dạng thập phân, cho đó cần trả về phần tháng.

Ví dụ

=MONTH(NOW()) trả về tháng hiện thời.

=MONTH(C4) trả về 7 nếu bạn nhập 2000-07-07 vào ô C4 (giá trị ngày tháng này có thể được định dạng khác một khi bạn bấm phím Enter).