Hàm HOUR

Trả về giờ (tiếng) trong một giá trị thời gian đã cho. Giờ được trả về dưới dạng một số nguyên nằm giữa 0 và 23.

Cú pháp

HOUR(Số)

Số là một giá trị thời gian dạng thập lục, cho đó cần trả về phần giờ.

Ví dụ

=HOUR(NOW()) trả về giờ (không có phút) hiện thời.

=HOUR(C4) trả về 17 nếu nội dung của ô C4 = 17:20:00.

See also the following functions:

YEAR, NOW, MINUTE, MONTH, DAY, WEEKDAY.