Hàm EOMONTH

Trả về ngày tháng của ngày cuối cùng của một tháng cách ngày bắt đầu mấy tháng.

Cú pháp

EOMONTH(Ngày_đầu; Tháng)

Ngày_đầu là ngày bắt đầu phép tính, một ngày tháng.

Tháng là số các tháng nằm trước (âm) hay sau (dương) ngày bắt đầu.

Ví dụ

Tháng nằm 6 tháng sau ngày 15, tháng 9/2001 kết thúc vào ngày nào?

=EOMONTH(DATE(2001;9;14);6) returns the serial number 37346. Formatted as a date, this is 2002-03-31.

=EOMONTH("2001-09-14";6) works as well. If the date is given as string, it has to be in ISO format.