Hàm EASTERSUNDAY

Trả về ngày tháng của hôm Chủ Nhật Phục Sinh cho năm đã nhập vào.

Cú pháp

EASTERSUNDAY(Năm)

Năm là một số nguyên nằm giữa 1583 và 9956, hay giữa 1 và 99. Bạn cũng có thể tính ngày nghỉ khác bằng phép cộng đơn giản dùng ngày tháng này.

Hôm Thứ Hai Phục Sinh = EASTERSUNDAY(Năm) + 1

Hôm Thứ Sáu Tuần Thánh = EASTERSUNDAY(Năm) - 2

Hôm Chủ Nhật lễ Hạ trần = EASTERSUNDAY(Năm) + 49

Hôm Thứ Hai lễ Hạ trần = EASTERSUNDAY(Năm) + 50

Ví dụ

=EASTERSUNDAY(2000 trả về 2000-04-23.

EASTERSUNDAY(2000)+49 trả về số dãy nội bộ 36688. Kết quả là 2000-06-11. Hãy định dạng số ngày dãy dạng ngày tháng, v.d. theo định dạng NNăm-Th-Ng.