Hàm DAYS360

Trả về hiệu của hai ngày tháng dựa vào năm 360-ngày được dùng trong phép tính tiền lãi.

Cú pháp

DAYS360("Ngày1"; "Ngày2"; Kiểu)

Nếu Ngày2 sớm hơn Ngày1, thì hàm sẽ trả về một số âm.

Đối số tùy chọn Kiểu xác định kiểu phép tính hiệu. Nếu Kiểu=0, hoặc nếu không đưa ra đối số này, thì dùng phương pháp Mỹ (NASD, Hiệp hội Quốc gia Nhà buôn bán Chứng khoán). Nếu Kiểu <> 0, thì dùng phương pháp Âu.

Ví dụ

=DAYS360("2000-01-01";NOW()) trả về số các ngày trả tiền lãi từ ngày 1, tháng 1/2000 đến ngày hôm nay.