Hàm DAYS

Tính hiệu của hai giá trị ngày tháng. Kết quả trả về số các ngày nằm giữa hai ngày tháng.

Cú pháp

DAYS(Ngày2; Ngày1)

Ngày1 là ngày bắt đầu, Ngày2 là ngày kết thúc. Nếu Ngày2 sớm hơn Ngày1 thì kết quả là một số âm.

Ví dụ

=DAYS("2010-01-01"; NOW()) trả về số các ngày từ hôm nay đến ngày 1, tháng 1/2010.

=DAYS("1990-10-10";"1980-10-10") trả về 3652 ngày.