Hàm DAY

Trả về ngày của giá trị ngày tháng đã cho. Ngày được trả về dưới dạng một số nguyên nằm giữa 1 và 31. Bạn cũng có thể nhập một giá trị ngày/giờ âm.

Cú pháp

DAY(Số)

Số là một giá trị thời gian dạng thập phân, cho đó trả về ngày của ngày tháng.

Ví dụ

DAY(1) trả về 31, vì LibreOffice bắt đầu đếm từ số không ở ngày 30, tháng 12/1899.

DAY(NOW()) thì trả về ngày hiện thời.

=DAY(C4) trả về 5 nếu bạn nhập 1901-08-05 vào ô C4 (giá trị ngày tháng có thể được định dạng lại khi bạn bấm phím Enter).