Hàm DATEVALUE

Trả về số ngày tháng nội bộ cho văn bản, giữa nháy kép.

Số ngày tháng nội bộ được trả về dạng số. Số này được xác định bởi hệ thống ngày tháng được LibreOffice dùng để tính ngày tháng.

Nếu chuỗi văn bản có chứa giá trị thời gian, DATEVALUE chỉ trả về phần nguyên của chuyển đổi.

Cú pháp

DATEVALUE("Chuỗi")

Chuỗi là một biểu thức ngày tháng hợp lệ, và phải được nhập giữa nháy kép.

Ví dụ

=DATEVALUE("1954-07-20") trả về 19925.