Báo lỗi

Xác định thông điệp lỗi cần hiển thị khi dữ liệu sai được nhập vào ô.

Bạn cũng có thể khởi chạy một vĩ lệnh bằng một thông điệp lỗi. Một vĩ lệnh mẫu được cung cấp ở kết thúc của trang này.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


Hiện thông điệp lỗi khi giá trị sai được nhập.

Displays the error message that you enter in the Contents area when invalid data is entered in a cell. If enabled, the message is displayed to prevent an invalid entry.

Trong cả hai trường hợp, mục nhập sai bị xoá và giá trị trước được nhập lại vào ô. Cũng vậy nếu bạn đóng hộp thoại « Cảnh báo » và « Thông tin » bằng cách nhấn nút Thôi. Nếu bạn đóng hộp thoại bằng nút OK, mục nhập sai không bị xoá.

Nội dung

Hành vi

Hãy lựa chọn hành động bạn muốn xảy ra khi dữ liệu sai được nhập vào ô. Hành động « Dừng » từ chối mục nhập sai và hiển thị một hộp thoại sẽ chỉ đóng khi người dùng nhấn vào nút OK. Hai hộp thoại « Cảnh báo » và « Thông tin » hiển thị một hộp thoại có thể đóng khi bạn nhấn vào nút OK hay Thôi. Mục nhập sai chỉ bị từ chối khi bạn nhấn vào nút Thôi.

Duyệt

Mở hộp thoại Vĩ lệnh trong đó bạn có thể lựa chọn vĩ lệnh cần thực hiện khi dữ liệu sai được nhập vào ô. Vĩ lệnh được thực hiện một khi thông điệp lỗi được hiển thị.

Tựa đề

Hãy nhập tựa đề của vĩ lệnh hay thông điệp bạn muốn hiển thị khi dữ liệu sai được nhập vào ô.

Thông điệp lỗi

Hãy nhập thông điệp bạn muốn hiển thị khi dữ liệu sai được nhập vào ô.

Vĩ lệnh mẫu :

Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
Dim msg as string
msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
MsgBox msg ,16,"Error message"
End Function