Tiêu chuẩn

Ghi rõ những quy tắc thẩm tra cho (những) ô đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


Ví dụ, bạn có thể xác định tiêu chuẩn như « Những số nằm giữa 1 và 10 », hay « Những chuỗi văn bản chứa đến 20 ký tự ».

Cho phép

Nhấn vào một tùy chọn thẩm tra cho (những) ô đã chọn.

Có sẵn những điều kiện theo đây:

Điều kiện

Hiệu ứng

Mọi giá trị

Vô hạn.

Số nguyên

Chỉ số nguyên tương ứng với điều kiện này.

Thập phân

Mọi số tương ứng với điều kiện đó.

Ngày

Mọi số tương ứng với điều kiện đó. Những giá trị được nhập vào được định dạng thích hợp lần kế tiếp hộp thoại này được gọi.

Time

Mọi số tương ứng với điều kiện đó. Những giá trị được nhập vào được định dạng thích hợp lần kế tiếp hộp thoại này được gọi.

Phạm vi ô

Cho phép chỉ giá trị đưa ra trong một phạm vi ô. Phạm vi ô này có thể được ghi rõ dứt khoát, hoặc dưới dạng một phạm vi đặt tên. Phạm vi có thể chứa một cột ô hay một hàng ô. Nếu bạn ghi rõ một phạm vi các cột và hàng, chỉ dùng cột đầu.

Danh sách

Cho phép chỉ giá trị được ghi rõ theo danh sách. Cũng có thể hỗn hợp các chuỗi và giá trị. Số ước tính thành giá trị của nó, vì thế, nếu bạn nhập số 1 vào danh sách, mục nhập 100% cũng là hợp lệ.

Độ dài văn bản

Các mục nhập có chiều dài tương ứng với điều kiện.


Cho phẹp ô trắng

Cùng với tùy chọn Công cụ > Phát hiện > Nhãn dữ liệu sai, tùy chọn này xác định nếu ô trắng được hiển thị dạng dữ liệu sai (bị tắt) hay không (đã bật).

Hiện danh sách lựa chọn

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing +D.

Sắp xếp các mục tăng dần

Sắp xếp danh sách lựa chọn theo thứ tự tăng dần, và lọc các bản sao ra danh sách. Không bật tùy chọn này thì theo thứ tự của nguồn dữ liệu.

Nguồn

Hãy nhập phạm vi ô chứa các giá trị hợp lệ hay văn bản.

Mục

Hãy nhập những mục nhập mà sẽ là giá trị hợp lệ hay chuỗi văn bản.

Dữ liệu

Hãy chọn toán tử so sánh cần dùng. Những toán tử sẵn sàng thì phụ thuộc vào bạn đã chọn gì trong hộp Cho phép. Nếu bạn chọn « ở giữa » hay « không ở giữa », thì hai hộp nhập Tối thiểuTối đa. Không thì chỉ hộp Tối thiểu, Tối đa hay Giá trị sẽ xuất hiện.

Giá trị

Hãy nhập giá trị cho tùy chọn thẩm tra dữ liệu bạn đã chọn trong hộp Cho phép.

Tối thiểu

Nhập giá trị tối thiểu cho tùy chọn thẩm tra dữ liệu bạn đã chọn trong hộp Cho phép.

Tối đa

Nhập giá trị tối đa cho tùy chọn thẩm tra dữ liệu bạn đã chọn trong hộp Cho phép.