Đa thao tác

Áp dụng cùng một công thức cho các ô khác nhau, nhưng với các giá trị tham số khác nhau.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Multiple Operations.


Ứng dụng nhiều thao tác

Biểu tượng Ghi chú

Hộp Hàng hay Cột phải chứa một tham chiếu đến ô đầu tiên của phạm vi đã chọn.


Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn xuất ra MS Excel một bảng tính chứa nhiều thao tác, vị trí của mỗi ô chứa một công thức phải được xác định đầy đủ tương đối với phạm vi dữ liệu.


Mặc định

Công thức

Hãy nhập tham chiếu ô cho mỗi ô chứa một công thức bạn muốn dùng trong phép đa thao tác.

Hàng

Hãy nhập tham chiếu ô nhập liệu cần dùng làm biến cho các hàng trong bảng dữ liệu.

Cột

Nhập tham chiếu ô nhập liêu cần dùng làm biến cho các cột trong bảng dữ liệu.

Thu nhỏ / Phóng to

Nhấn vào biểu tượng Thu nhỏđể giảm hộp thoại xuống kích cỡ của trường nhập vào. Vì thế dễ hơn đánh dấu tham chiếu đã yêu cầu trong bảng. Biểu tượng Thu nhỏ thì tự động chuyển đổi sang biểu tượng Phóng to. Nhấn vào để phục hồi hộp thoại về kích cỡ gốc.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Biểu tượng

Thu nhỏ

Biểu tượng

Phóng to