Tự động lọc

Tự động lọc phạm vi ô đã chọn, và tạo các hộp liệt kê hàng đơn trong đó bạn có thể chọn những mục cần hiển thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - AutoFilter.

On Tools bar or Table Data bar, click

Biểu tượng

Tự động lọc