Làm đông

Chia trang tính ở góc trên bên trái ô được chọn, sau đó thì vùng ở góc trên bên trái không còn có khả năng cuộn lại.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.


Hàng hay cột đông cứng dạng đầu trang