Tìm mục đích

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể giải một phương trình với một biến. Một khi tìm kiếm thành công, một hộp thoại hiển thị kết quả, thì cho phép bạn áp dụng kết quả và giá trị đích một cách trực tiếp cho ô bảng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Goal Seek.


Mặc định

Trong phần này, bạn có thể định nghĩa những biến của công thức.

Ô công thức

Vào ô công thức, hãy nhập tham chiếu của ô chứa công thức. Nó chứa tham chiếu ô hiện thời. Nhấn vào một ô khác trên cùng trang tính để áp dụng tham chiếu của nó cho hộp văn bản.

Giá trị đích

Ghi rõ giá trị bạn muốn thấy trong kết quả mới.

Ô biến đổi

Ghi rõ tham chiếu cho ô chứa giá trị bạn muốn điều chỉnh để tới mục đích.

Thu nhỏ / Phóng to

Nhấn vào biểu tượng Thu nhỏđể giảm hộp thoại xuống kích cỡ của trường nhập vào. Vì thế dễ hơn đánh dấu tham chiếu đã yêu cầu trong bảng. Biểu tượng Thu nhỏ thì tự động chuyển đổi sang biểu tượng Phóng to. Nhấn vào để phục hồi hộp thoại về kích cỡ gốc.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Biểu tượng

Thu nhỏ

Biểu tượng

Phóng to