Kiểu dáng trang

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể xác định diện mạo của tất cả các trang trong tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Page.


Tổ chức

Đặt các tùy chọn về kiểu dáng đã chọn.

Trang

Cho phép bạn xác định các bố trí trang cho tài liệu kiểu trang đơn và đa trang, cũng như định dạng đánh số và tờ giấy.

Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Nền

Đặt màu hay ảnh làm nền.

Đầu trang

Thêm vào kiểu dáng trang hiện thời một phần đầu trang. Đầu trang là một vùng trong lề bên trên trang, vào đó bạn có thể thêm văn bản hay ảnh.

Chân trang

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Trang tính

Ghi rõ những phần tử cần bao gồm trong bản in tất cả trang tính theo Kiểu dáng Trang hiện thời. Hơn nữa, bạn có thể đặt thứ tự in trang, số thứ tự trang đầu tiên, và tỷ lệ trang.

Đặt lại

Đặt lại các thay đổi đã làm trên thẻ hiện thời về các giá trị có thể áp dụng khi bạn sắp mở hộp thoại này. Đóng hộp thoại thì không hiển thị yêu cầu xác nhận.