Bề rộng cột tối ưu

Xác định chiều rộng cột tối ưu cho những cột đã chọn. Chiều rộng cột tối ưu thì phụ thuộc vào mục nhập dài nhất bên trong cột đó. Bạn có thể chọn trong những đơn vị đo sẵn sàng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Column - Optimal Width.

Double-click right column separator in column headers.


Thêm

Xác định thêm khoảng cách giữa mục nhập dài nhất trong một cột, và các viền cột theo chiều dọc.

Giá trị mặc định

Xác định chiều rộng cột tối ưu để hiển thị nội dung hoàn toàn của cột đó. Khoảng cách bổ sung cho chiều rộng cột tối ưu được đặt sẵn thành 0,254 cm.