Bề cao hàng tối ưu

Xác định chiều cao hàng tối ưu cho những hàng đã chọn. Chiều cao hàng tối ưu phụ thuộc vào kích cỡ phông chữ của ký tự lớn nhất trên hàng đó. Bạn có thể sử dụng các đơn vị đo khác nhau.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Row - Optimal Height.


Thêm

Đặt thêm khoảng cách giữa ký tự lớn nhất trên một hàng và các biên giới của ô.

Giá trị mặc định

Phục hồi giá trị mặc định cho chiều cao hàng tối ưu.