Định dạng ô

Cho phép bạn ghi rõ các tùy chọn định dạng khác nhau và áp dụng các thuộc tính cho những ô đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Cells.


Số

Ghi rõ các tùy chọn định dạng về những ô bảng đã chọn.

Phông

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Canh lề

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.

Kiểu in Châu Á

Đặt các tùy chọn kiểu in về những ô bảng hay đoạn văn trong tài liệu bằng ngôn ngữ Châu Á. Để hiệu lực hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á, chọn mục trình đơn Công cụ > Tùy chọn > Thiết lập Ngôn ngữ > Ngôn ngữ, rồi đánh dấu trong hộp Bật trong vùng Hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á. Tuy nhiên, các tùy chọn kiểu in Châu Á bị bỏ qua trong tài liệu HTML.

Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Nền

Đặt màu hay ảnh làm nền.

Bảo vệ ô

Xác định các tùy chọn về chức năng bảo vệ cho những ô đã chọn.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.