Liên kết đến dữ liệu bên ngoài

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Link to External data.


URL của nguồn dữ liệu bên ngoài

Enter the URL or the file name that contains the data that you want to insert, and then press Enter. Only then the URL will be requested from the network or file system.

Biểu tượng Ghi chú

A dialog for CSV data import appears when linking to external CSV file.


Bảng/Phạm vị sẵn sàng

Hãy lựa chọn bảng hay phạm vi dữ liệu bạn muốn chèn.

Cập nhật mỗi

Nhập số các giây cần đợi trước khi dữ liệu bên ngoài được nạp lại vào tài liệu hiện tại.