Text Functions

This section contains descriptions of the Text functions.

Để truy cập lệnh này...

Chèn > Hàm > (Loại) Văn bản


ARABIC

Tính giá trị của một số La mã. Phạm vi giá trị phải nằm giữa 0 và 3999.

Cú pháp

ARABIC("Đoạn")

Đoạn là đoạn văn bản đại diện một số La mã.

Ví dụ

=ARABIC("MXIV") trả về 1014

=ARABIC("MMII") trả về 2002

ASC

Hàm ASC chuyển đổi ký tự ASCII hay Katakana (tiếng Nhật) đầy rộng sang ký tự nửa rộng. Trả về một chuỗi văn bản.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Cú pháp

ASC("Đoạn")

Đoạn là đoạn văn bản chứa các ký tự cần chuyển đổi.

Xem thêm hàm JIS

BAHTTEXT

Chuyển đổi một số sang văn bản tiếng Thái, gồm có tên tiền tệ tiếng Thái.

Cú pháp

BAHTTEXT(Số)

Số là bất cứ số nào. « Baht » được phụ thêm vào phần số nguyên của số, và « Satang » được phụ thêm vào phần thập phân.

Ví dụ

=BAHTTEXT(12.65) trả về một chuỗi theo ký tự tiếng Thái có nghĩa « Mười hai đồng Baht và sáu mười năm Satang ».

BASE

Chuyển đổi một số nguyên dưng với một cơ số đã ghi rõ sang một chuỗi văn bản từ hệ thống đánh số. Các chữ số 0-9 và các chữ cái A-Z được dùng.

Cú pháp

BASE(Số; Cơ_số; [Độ_dài_tối_thiểu])

Số là số nguyên dương cần chuyển đổi.

Cơ_số ngụ ý cơ số của hệ thống số. Nó có thể là một số nguyên dương nằm giữa 2 và 36.

Độ_dài_tối_thiểu] (tùy chọn) quyết định chiều dài tối thiểu của dãy ký tự đã được tạo. Nếu chuỗi này nhỏ hơn chiều dài tốí thiểu đã ngụ ý, thì thêm các số không vào bên trái của chuỗi đó.

Ví dụ

=BASE(17;10;4) trả về 0017 tùy theo hệ thống thập phân.

=BASE(17;2) trả về 10001 tùy theo hệ thống nhị phân.

=BASE(255;16;4) trả về 00FF tùy theo hệ thống thập lục.

CHAR

Chuyển đổi một số sang một ký tự tùy theo bảng mã hiện thời. Số có thể là một số nguyên có hai chữ số hay ba chữ số.

Mã sau 127 có thể phụ thuộc vào sự ánh xạ ký tự của hệ điều hành riêng (v.d. iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), thì có lẽ không phải di động.

Cú pháp

CHAR(Số)

Số là một số nằm giữa 1 và 255, đại diện giá trị mã của một ký tự.

Ví dụ

=CHAR(100) trả về ký tự "d".

="abc" & CHAR(10) & "def" chèn một kí tự xuống dòng vào chuỗi.

CLEAN

Tất cả các ký tự không in được thì bị xoá khỏi chuỗi đó.

Cú pháp

CLEAN("Chuỗi")

Chuỗi là chuỗi văn bản khỏi đó cần xoá mọi ký tự không in được.

CODE

Trả về một mã thuộc số cho ký tự đầu của một chuỗi văn bản.

Cú pháp

CODE("Chuỗi")

Chuỗi là chuỗi văn bản cho đó cần tìm mã của ký tự đầu.

Mã sau 127 có thể phụ thuộc vào sự ánh xạ ký tự của hệ điều hành riêng (v.d. iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), thì có lẽ không phải di động.

Ví dụ

=CODE("Hieronymus") trả về 72, =CODE("hieroglyphic") trả về 104.

Biểu tượng Ghi chú

Mã được dùng ở đây không tham chiếu đến bảng mã ASCII, mà đến bảng mã được nạp hiện thời.


CONCATENATE

Gộp lại vài chuỗi văn bản để làm một chuỗi riêng lẻ.

Cú pháp

CONCATENATE("Chuỗi1"; ...; "Chuỗi30")

Chuỗi1; Chuỗi2 ... đại diện đến 30 chuỗi văn bản cần gộp lại để làm một chuỗi riêng lẻ.

Ví dụ

=CONCATENATE("Chào ";"mừng ";"quý. ";"vị") thì trả về « Chào mừng quý vị ».

DECIMAL

Chuyển đổi chuỗi văn bản chứa các ký tự từ một hệ thống số sang một số nguyên dương với cơ số đã cho. Cơ số này phải nằm trong phạm vi 2 đến 36. Các dấu cách và dấu cách Tab đều bị bỏ qua. Trường Chuỗi không phân biệt chữ hoa/thường.

Nếu cơ số là 16, có ký tự ở đầu là x hay X hay 0x hay 0X, và ký tự ở cuối là h hay H, thì được bỏ qua. Nếu cơ số là 2, ký tự ở cuối là b hay B sẽ được bỏ qua. Bất cứ ký tự nào không thuộc vào hệ thống số đó sẽ gây ra một lỗi.

Cú pháp

DECIMAL("Chuỗi"; Cơ_số)

Chuỗi là chuỗi văn bản cần chuyển đổi. Để phân biêt một số thập lục như A1 và tham chiếu đến ô bảng A1, bạn cần phải đặt số vào dấu nháy kép, v.d. "A1" hay "FACE".

Cơ_số ngụ ý cơ số của hệ thống số. Nó có thể là một số nguyên dương nằm giữa 2 và 36.

Ví dụ

=IMREAL("1+3j") trả về 1.

=DECIMAL("FACE";16) trả về 64206.

=DECIMAL("0101";2) trả về 5.

DOLLAR

Chuyển đổi một số sang một số tiền theo định dạng tiền tệ, làm tròn thành một số lần số nào đó. Vào trường Giá trị, hãy nhập số cần chuyển đổi sang tiền tệ. Tùy chọn, bạn cũng có thể nhập số lần số vào trường Thập phân. Không ghi rõ giá trị thì mọi số theo định dạng tiền tệ đều sẽ được hiển thị với hai lần số.

Bạn đặt định dạng tiền tệ trong thiết lập của hệ thống.

Cú pháp

DOLLAR(GIá_trị; Thập_phân)

Giá_trị là một số, một tham chiếu đến một ô chứa một số, hay một công thức trả về một số.

Thập_phân là số lần số (tùy chọn).

Ví dụ

=DOLLAR(255) trả về $255.00.

=DOLLAR(367.456;2) trả về $367.46. Hãy dùng dấu tách thập phân mà tương ứng với thiết lập miền địa phương hiện thời.

EXACT

So sánh hai chuỗi văn bản, sau đó trả về TRUE (Đúng) nếu cả hai trùng nhau. Hàm này phân biệt chữ hoa/thường.

Cú pháp

EXACT("Chuỗi1"; "Chuỗi2")

Chuỗi1 tham chiếu đến chuỗi văn bản trước của cặp chuỗi cần so sánh.

Chuỗi2 là chuỗi văn bản thứ hai của cặp chuỗi cần so sánh.

Ví dụ

=EXACT("Sun microsystems";"Sun Microsystems") trả về FALSE.

FIND

Returns the position of a string of text within another string.You can also define where to begin the search. The search term can be a number or any string of characters. The search is case-sensitive.

Cú pháp

FIND("Chuỗi_tìm"; "Chuỗi"; Vị_trí)

Chuỗi_tìm là chuỗi cần tìm.

Chuỗi là chuỗi trong đó cần tìm kiếm.

Vị_trí (tùy chọn) là vị trí trong chuỗi chính ở đó cần bắt đầu tìm.

Ví dụ

=FIND(76;998877665544) trả về 6.

FIXED

Trả về một số dạng văn bản với một số lần số đã ghi rõ, và dấu cách hàng nghìn còn tùy chọn.

Cú pháp

FIXED(Số; Lần_số; Dấu_cách_nghìn)

Số là số cần định dạng.

Lần_số là số lần số cần hiển thị.

Dấu_cách_nghìn (tùy chọn) quyết định có nên dùng dấu cách hàng nghìn hay không. Nếu tham số này khác 0, thì dấu cách hàng nghìn bị thu hồi. Nếu tham số này bằng 0 hay còn thiếu, thì hiển thị dấu cách hàng nghìn của thiết lập miền địa phương hiện thời trên máy đó.

Ví dụ

=FIXED(1234567.89;3) trả về 1,234,567.890 dạng chuỗi văn bản.

=FIXED(1234567.89;3;1) trả về 1234567.890 dạng chuỗi văn bản.

JIS

Hàm JIS chuyển đổi ký tự ASCII hay Katakana (tiếng Nhật) nửa rộng sang ký tự đầy rộng. Trả về một chuỗi văn bản.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Cú pháp

JIS("Chuỗi")

Đoạn là đoạn văn bản chứa các ký tự cần chuyển đổi.

Xem thêm hàm ASC.

LEFT

Trả về (các) ký tự đầu tiên của một chuỗi văn bản.

Cú pháp

LEFT("Chuỗi"; Số)

Chuỗi là chuỗi văn bản trong đó cần quyết định những từ bộ phận đầu tiên.

Số (tùy chọn) ghi rõ số ký tự cho chuỗi văn bản bắt đầu. Không đưa ra tham số này thì trả về một ký tự.

Ví dụ

=LEFT("trang";3) trả về « tra ».

LEFTB

Returns the first characters of a DBCS text.

Cú pháp

LEFTB("Text"; Number_bytes)

Text is the text where the initial partial words are to be determined.

Number_bytes (optional) specifies the number of characters you want LEFTB to extract, based on bytes. If this parameter is not defined, one character is returned.

Ví dụ

LEFTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

LEFTB("中国";2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

LEFTB("中国";3) returns "中 " (3 bytes constitute one DBCS character and a half; the last character returned is therefore a space character).

LEFTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

LEFTB("office";3) returns "off" (3 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

LEN

Trả về chiều dài của một chuỗi, gồm có các dấu cách.

Cú pháp

LEN("Chuỗi")

Chuỗi là chuỗi văn bản có chiều dài cần tính.

Ví dụ

=LEN("Tam biệt nhé") trả về 12.

=INT(5.7) trả về 5.

LENB

For double-byte character set (DBCS) languages, returns the number of bytes used to represent the characters in a text string.

Cú pháp

LENB("Text")

Chuỗi là chuỗi văn bản có chiều dài cần tính.

Ví dụ

LENB("中") returns 2 (1 DBCS character consisting of 2 bytes).

LENB("中国") returns 4 (2 DBCS characters each consisting of 2 bytes).

LENB("office") returns 6 (6 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

=LENB("Good Afternoon") returns 14.

=LENB(12345.67) returns 8.

LOWER

Chuyển đổi mọi chữ hoa trong một chuỗi sang chữ thường.

Cú pháp

LOWER("Chuỗi")

Chuỗi là chuỗi văn bản cần chuyển đổi.

Ví dụ

=LOG(7^4;7) trả về 4.

MID

Trả về một chuỗi văn bản của một văn bản lớn hơn. Các tham số ghi rõ vị trí bắt đầu và số ký tự.

Cú pháp

MID("Chuỗi"; Đầu; Số)

Chuỗi là chuỗi văn bản chứa những ký tự cần trích ra.

Đầu là vị trí của ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản cần trích ra.

Số ghi rõ số ký tự trong phần của văn bản.

Ví dụ

=RIGHT("Sun";2) trả về « un ».

MIDB

Returns a text string of a DBCS text. The parameters specify the starting position and the number of characters.

Cú pháp

MIDB("Text"; Start; Number_bytes)

Chuỗi là chuỗi văn bản chứa những ký tự cần trích ra.

Start is the position of the first character in the text to extract.

Number_bytes specifies the number of characters MIDB will return from text, in bytes.

Ví dụ

MIDB("中国";1;0) returns "" (0 bytes is always an empty string).

MIDB("中国";1;1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and therefore the result is a space character).

MIDB("中国";1;2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

MIDB("中国";1;3) returns "中 " (3 bytes constitute one and a half DBCS character; the last byte results in a space character).

MIDB("中国";1;4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

MIDB("中国";2;1) returns " " (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; 1 space character is returned).

MIDB("中国";2;2) returns " " (byte position 2 points to the last half of the first character in the DBCS string; the 2 bytes asked for therefore constitutes the last half of the first character and the first half of the second character in the string; 2 space characters are therefore returned).

MIDB("中国";2;3) returns " 国" (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; a space character is returned for byte position 2).

MIDB("中国";3;1) returns " " (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, but 1 byte is only half a DBCS character and a space character is therefore returned instead).

MIDB("中国";3;2) returns "国" (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, and 2 bytes constitute one DBCS character).

MIDB("office";2;3) returns "ffi" (byte position 2 is at the beginning of a character in a non-DBCS string, and 3 bytes of a non-DBCS string constitute 3 characters).

PROPER

Viết hoa chữ đầu tiên trong mọi từ của một chuỗi văn bản.

Cú pháp

PROPER("Chuỗi")

Chuỗi là chuỗi văn bản cần chuyển đổi.

Ví dụ

=LOG(7^4;7) trả về 4.

REPLACE

Thay thế phần của một chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản khác. Hàm này có thể được dùng để thay thế cả hai ký tự và số (mà được tự động chuyển đổi sang văn bản). Kết quả của hàm này luôn luôn được hiển thị dạng văn bản. Nếu bạn dự định làm phép tính thêm nữa với một số bị văn bản thay thế, bạn cần phải chuyển đổi nó về một số dùng hàm VALUE.

Bất cứ chuỗi văn bản nào chứa số thì phải nằm trong dấu nháy kéo nếu bạn không muốn nó được đọc vào dạng số thì được tự động chuyển đổi sang văn bản.

Cú pháp

REPLACE("Chuỗi"; Vị_trí; Độ_dài; "Chuỗi_mới")

Chuỗi là chuỗi văn bản chứa một phần sẽ bị thay thế.

Vị_trí là vị trí bên trong văn bản ở đó cần bắt đầu thay thế.

Độ_dài là số ký tự trong Chuỗi cần thay thế.

Chuỗi_mới là chuỗi văn bản cần thay thế Chuỗi.

Ví dụ

=REPLACE("1234567";1;1;"444") trả về "444234567". Một ký tự ở vị trí 1 bị thay thế bằng toàn bộ Chuỗi_mới.

REPT

Lặp lại một chuỗi ký tự theo số lần sao chép đã cho.

Cú pháp

REPT("Chuỗi"; Số)

Chuỗi là chuỗi văn bản cần lặp lại.

Số là số lần cần lặp lại.

Kết quả có thể là nhiều nhất 255 ký tự.

Ví dụ

=REPT("Chào bạn";2) trả về « Chào bạnChào bạn ».

RIGHT

Trả về (các) ký tự cuối cùng của một chuỗi văn bản.

Cú pháp

RIGHT("Chuỗi"; Số)

Chuỗi là chuỗi văn bản có phần bên phải cần quyết định.

Số (tùy chọn) là số ký tự từ phần bên phải của chuỗi văn bản.

Ví dụ

=RIGHT("Sun";2) trả về « un ».

RIGHTB

Returns the last character or characters of a text with double bytes characters sets (DBCS).

Cú pháp

RIGHTB("Text"; Number_bytes)

Text is the text of which the right part is to be determined.

Number_bytes (optional) specifies the number of characters you want RIGHTB to extract, based on bytes.

Ví dụ

RIGHTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

RIGHTB("中国";2) returns "国" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

RIGHTB("中国";3) returns " 国" (3 bytes constitute one half DBCS character and one whole DBCS character; a space is returned for the first half).

RIGHTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

RIGHTB("office";3) returns "ice" (3 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

ROMAN

Chuyển đổi một số sang một chữ số La mã. Phạm vi các giá trị phải nằm giữa 0 và 3999; các chế độ có thể là số nguyên giữa 0 và 4.

Cú pháp

ROMAN(Số; Chế_độ)

Số là số cần chuyển đổi sang chữ số La mã.

Chế_độ (tùy chọn) ngụ ý độ giản dị hoá. Càng cao giá trị, càng nhiều giản dị hoá chữ số La mã.

Ví dụ

=ROMAN(999) trả về CMXCIX

=ROMAN(999;0) trả về CMXCIX

=ROMAN (999;1) trả về LMVLIV

=COMBIN(3;2) trả về 3.

=COMBIN(3;2) trả về 3.

=COMBIN(3;2) trả về 3.

SEARCH

Trả về vị trí của một đoạn văn bản bên trong một chuỗi ký tự. Bạn có thể đặt đầu của việc tìm kiếm dướ dạng một tùy chọn. Chuỗi tìm kiếm có thể là một số hay bất cứ dãy ký tự nào. Chức năng tìm kiếm này không phân biệt chữ hoa/thường.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

Cú pháp

SEARCH("Chuỗi_tìm"; "Chuỗi"; Vị_trí)

Chuỗi_tìm là chuỗi văn bản cần tìm.

Chuỗi là chuỗi văn bản trong đó cần tìm kiếm.

Vị_trí (tùy chọn) là vị trí trong chuỗi văn bản ở đó cần bắt đầu tìm.

Ví dụ

=SEARCH(54;998877665544) trả về 10.

SUBSTITUTE

Thay thế đoạn cũ bằng một đoạn mới trong một chuỗi văn bản.

Cú pháp

SUBSTITUTE("Chuỗi"; "Chuỗi_tìm"; "Chuỗi_mới"; Lần_gặp)

Chuỗi là chuỗi văn bản trong đó các đoạn cần trao đổi chỗ.

Chuỗi_tìm là đoạn cần thay thế (một số lần).

Chuỗi_mới là đoạn sẽ thay thế đoạn cũ.

Lần_gặp (tùy chọn) ngụ ý cần thay thế lần gặp chuỗi tìm nào. Không đưa ra tham số này thì thay thế chuỗi tìm qua toàn bộ văn bản chính.

Ví dụ

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc") trả về « 12abc12abc12abc ».

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc";2) trả về « 12312abc123 ».

T

Hàm này trả về đoạn đích, hoặc một chuỗi văn bản rỗng nếu đích không phải văn bản.

Cú pháp

T(giá trị)

Nếu Giá trị là một chuỗi văn bản hay tham chiếu đến một chuỗi văn bản, thì hàm T trả về chuỗi văn bản đó ; không thì nó trả về một chuỗi văn bản rỗng.

Ví dụ

=T(12345) trả về một chuỗi rỗng.

=T("12345") trả về chuỗi 12345.

TEXT

Chuyển đổi một số sang văn bản tùy theo một định dạng đã cho.

Cú pháp

TEXT(Số; Định_dạng)

Số là số cần chuyển đổi.

Định_dạng là chuỗi mà xác định định dạng. Hãy dùng dấu cách thập phân và dấu cách hàng nghìn tùy theo ngôn ngữ được đặt trong định dạng ô.

Ví dụ

=TEXT(12.34567;"###.##") trả về chuỗi 12.35

=TEXT(12.34567;"000.00") trả về chuỗi 012.35

TRIM

Gỡ bỏ các dấu cách khỏi một chuỗi, để lại chỉ một dấu cách riêng lẻ giữa mỗi cặp từ.

Cú pháp

TRIM("Chuỗi")

Text refers to text in which spaces are to be removed.

Ví dụ

=TRIM(" hello world ") returns hello world without leading and trailing spaces and with single space between words.

UNICHAR

Chuyển một số mã thành một kí tự hay chữ cái Unicode.

Cú pháp

UNICHAR(number)

Ví dụ

=UNICHAR(169) trả về ký tự Copyright ©.

Biểu tượng Gợi ý

See also the UNICODE() function.


UNICODE

Trả về một mã thuộc số cho ký tự đầu của một chuỗi văn bản.

Cú pháp

UNICODE("Text")

Ví dụ

=UNICODE("©") trả về số mã Unicode 169 của kí tự Copyright.

Biểu tượng Gợi ý

See also the UNICHAR() function.


UPPER

Chuyển đổi chuỗi được ghi rõ trong trường chuỗi sang chữ hoa.

Cú pháp

UPPER("Chuỗi")

Chuỗi chứa những chữ thường bạn muốn chuyển đổi sang chữ hoa.

Ví dụ

=UPPER("Chào bạn") trả về « CHÀO BẠN ».

VALUE

Chuyển đổi một chuỗi văn bản sang một số.

Cú pháp

VALUE("Chuỗi")

Chuỗi là chuỗi văn bản cần chuyển đổi sang một số.

Ví dụ

=LN(EXP(321)) trả về 321.