Hàm Lôgic

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

Để truy cập lệnh này...

Chèn > Hàm > (Loại) Lôgic


AND

Trả về TRUE (ĐÚNG) nếu tất cả các đối số là TRUE. Nếu một đối số là FALSE (SAI), hàm này trả về giá trị FALSE.

Các đối số hoặc cũng là biểu thức lôgic (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) mà trả về giá trị lôgic, hoặc là mảng (A1:C3) chứa các giá trị lôgic.

Cú pháp

AND(LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range. The result is TRUE if the logical value in all cells within the cell range is TRUE.

Ví dụ

Những giá trị lôgic của mục nhập 12<13; 14>12, và 7<6 cần được kiểm tra:

=AND(12<13;14>12;7<6) returns SAI.

=AND (FALSE;TRUE) trả về FALSE.

FALSE

Trả về giá trị lôgic FALSE (SAI). Hàm FALSE() không yêu cầu đối số, và luôn luôn trả về giá trị lôgic FALSE (SAI).

Cú pháp

FALSE()

Ví dụ

=FALSE() trả về FALSE (SAI)

=NOT(FALSE()) trả về ĐÚNG

IF

Ghi rõ một hàm thử lôgic cần thực hiện.

Cú pháp

IF(Test; ThenValue; "Giá_trị_cách_khác")

Thử là bất cứ giá trị hay biểu thức nào có thể là ĐÚNG hay SAI.

ThenValue (tùy chọn) là giá trị được trả về nếu hàm thử lôgic là TRUE (ĐÚNG).

Giá_trị_cách_khác (tùy chọn) là giá trị được trả về nếu hàm thử lôgic là FALSE (SAI).

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Ví dụ

=IF(A1>5;100;"too small") Nếu ô A1 chứa giá trị lớn hơn 5 thì giá trị 100 được nhập vào ô hiện tại; không thì chuỗi văn bản « quá nhỏ » được nhập vào.

NOT

Bổ sung (phản chuyển) một giá trị logic.

Cú pháp

NOT(Giá_trị_lôgic)

LogicalValue là giá trị nào đó được bổ sung.

Ví dụ

=NOT(A). Nếu A=TRUE thì NOT(A) có giá trị FALSE.

OR

Trả về TRUE (ĐÚNG) nếu ít nhất một đối số là TRUE. Hàm này trả về giá trị FALSE (SAI), nếu tất cả các đối số có giá trị lôgic FALSE.

Các đối số hoặc cũng là biểu thức lôgic (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) mà trả về giá trị lôgic, hoặc là mảng (A1:C3) chứa các giá trị lôgic.

Cú pháp

OR(LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range.

Ví dụ

Các giá trị lôgic của mục nhập 12<11; 13>22 và 45=45 cần được kiểm tra.

=OR(12<11;13>22;45=45) trả về TRUE (ĐÚNG).

=OR(FALSE;TRUE) trả về TRUE.

TRUE

Giá trị lôgic được đặt thành TRUE (ĐÚNG). Hàm TRUE() không yêu cầu đối số, và luôn luôn trả về giá trị lôgic TRUE (ĐÚNG).

Cú pháp

TRUE()

Ví dụ

Nếu A=TRUE và B=FALSE thì những mẫu ví dụ theo đây sẽ xuất hiện:

=AND(A;B) trả về SAI

=OR(A;B) returns ĐÚNG

=NOT(AND(A;B)) trả về TRUE

XOR

Returns true if an odd number of arguments evaluates to TRUE.

Các đối số hoặc cũng là biểu thức lôgic (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) mà trả về giá trị lôgic, hoặc là mảng (A1:C3) chứa các giá trị lôgic.

Cú pháp

OR(LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30)

Ví dụ

=AND (FALSE;TRUE) trả về FALSE.

=OR(FALSE;TRUE) trả về TRUE.

=OR(FALSE;TRUE) trả về TRUE.