Functions by Category

Phần này mô tả các hàm của LibreOffice Calc. Các hàm trong Calc được tổ chức thành nhiều loại bên trong Trợ lý Hàm.

Cơ sở dữ liệu

Phần này nói về các hàm dùng với dữ liệu được tổ chức thành các hàng tương ứng với các bản ghi.

Ngày và Giờ

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Tài chính

Phân loại này chứa các hàm tài chính toán học của LibreOffice Calc.

Thông tin

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04060104.xhp#informationtext not found).

Lôgic

This category contains the Logical functions.

Toán học

Phân loại này chứa các hàm Toán học của Calc.

Mảng

Phân loại này chứa những hàm mảng.

Thống kê

Phân loại này chứa các hàm Thống kê.

Bảng tính

Phần này chứa mô tả về các hàm Bảng tính, cùng với mẫu thí dụ.

Văn bản

This section contains descriptions of the Text functions.

Bổ sung

The following describes and lists some of the available add-in functions.