Trợ lý Hàm

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas. Before you start the Wizard, select a cell or a range of cells from the current sheet, in order to determine the position at which the formula will be inserted.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Function.

+F2

Trên Thanh Công thức, nhấn vào

Icon

Trợ lý Hàm


Biểu tượng Ghi chú

Bạn có thể tải toàn bộ đặc tả ODFF (Công thức Định dạng Tài liệu Mở) xuống địa chỉ Web của OASIS.


Hộp thoại Trợ lý Hàm có 2 thẻ: Hàm được dùng để tạo công thức, và Cấu trúc để kiểm tra cách xây dựng công thức.

Thẻ Hàm

Search

Search for a part of the function name.

Loại

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

You can browse the full List of Categories and Functions

Hàm

Displays the functions found under the selected category. Double-click to select a function. A single-click displays a short function description.

Mảng

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

Tuỳ chọn Mảng tương đương với khi bạn dùng +Shift+Enter để nhập và xác nhận lại công thức trong bảng. Công thức chèn vào có dạng một công thức ma trận, biểu diễn bởi cặp ngoặc nhọn { }.

Biểu tượng Ghi chú

Kích thước tối đa của một phạm vi mảng là 128 × 128 ô.


Các trường tham số

Khi bạn bấm đúp chuột vào một hàm, bên phải hộp thoại sẽ có thêm các trường tham số cho hàm đó. Để chọn một ô để dùng làm tham số cho hàm, hãy bấm trực tiếp lên ô hoặc kéo phạm vi cần dùng trong bảng khi giữ chuột. Bạn cũng có thể nhập trực tiếp các giá trị số hay tham chiếu tới ô hay phạm vi vào các trường tương ứng trong hộp thoại. Khi nhập nội dung ngày tháng, hãy chú ý là bạn phải chọn đúng định dạng ngày tháng mà mình cần. Nhấn OK để chèn kết quả vào trong bảng tính.

Thu nhỏ / Phóng to

Nhấn vào biểu tượng Thu nhỏđể giảm hộp thoại xuống kích cỡ của trường nhập vào. Vì thế dễ hơn đánh dấu tham chiếu đã yêu cầu trong bảng. Biểu tượng Thu nhỏ thì tự động chuyển đổi sang biểu tượng Phóng to. Nhấn vào để phục hồi hộp thoại về kích cỡ gốc.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Biểu tượng

Thu nhỏ

Biểu tượng

Phóng to

Kết quả hàm

Ngay sau khi bạn nhập các tham số cho hàm, kết quả của công thức sẽ được tính. Ô xem trước này báo cho bạn biết kết quả có được khi thực hiện công thức với các tham số đã cho. Nếu các tham số bị lỗi, ô này sẽ hiển thị mã lỗi tương ứng.

Tên của các tham số cần phải có sẽ được in đậm.

f(x) (tuỳ thuộc vào hàm được chọn)

Allows you to access a subordinate level of the Function Wizard in order to nest another function within the function, instead of a value or reference.

Tham số/Đối số/Tham chiếu ô (tuỳ thuộc vào hàm được chọn)

The number of visible text fields depends on the function. Enter arguments either directly into the argument fields or by clicking a cell in the table.

Kết quả

Displays the calculation result or an error message.

Công thức

Displays the created formula. Type your entries directly, or create the formula using the wizard.

Lùi

Moves the focus back through the formula components, marking them as it does so.

Biểu tượng Gợi ý

Để chọn một hàm đơn thay vì một hàm phức bao gồm nhiều hàm bên trong, bấm đúp chuột lên hàm xuất hiện trong cửa sổ công thức.


Tiếp

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

Biểu tượng Gợi ý

Bấm đúp chuột lên một hàm trong cửa sổ chọn để chuyển hàm đó vào trong cửa sổ công thức.


OK

Ends the Function Wizard, and transfers the formula to the selected cells.

Thôi

Closes the dialog without implementing the formula.

Thẻ Cấu trúc

Trong thẻ này, bạn có thể xem cấu trúc của hàm.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn khởi động Trợ lý Hàm trong khi con trỏ ô được đặt trong một ô đã có một hàm từ trước, thì thẻ Cấu trúc sẽ được mở và biểu diễn các thành phần của công thức đang có.


Cấu trúc

Displays a hierarchical representation of the current function. You can hide or show the arguments by a click on the plus or minus sign in front.

Biểu tượng Ghi chú

Các dấu chấm màu xanh tương ứng với các tham số hợp lệ. Các chấm đỏ tương ứng với kiểu dữ liệu nhập vào không hợp lệ. Ví dụ, nếu bạn dùng hàm SUM nhưng lại cho tham số dạng văn bản thì tham số này sẽ được tô sáng bằng màu đỏ, vì hàm SUM chỉ cho phép ta nhập giá trị số.