Phần đầu/chân

Cho phép bạn đặt và định dạng phần đầu và phần chân của trang.

Hộp thoại Đầu/Chân trang chứa các thẻ để bạn đặt phần đầu và phần chân trang. Ngoài ra còn chia ra các thẻ để bạn chỉnh phần đầu và chân của trang phải và trang trái một cách riêng rẽ, nếu tuỳ chọn Cùng nội dung bên trái/phải không được chọn trong hộp thoại Kiểu dáng trang.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Headers and Footers.


Phần đầu/chân

Đặt hoặc định dạng một phần đầu hay phần chân cho một Kiểu dáng Trang.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.