Trợ giúp LibreOffice Basic

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org

This help section explains the most common functions of LibreOffice Basic. For more in-depth information please refer to the OpenOffice.org BASIC Programming Guide on the Wiki.

Làm việc với LibreOffice Basic

Lập trình bằng LibreOffice Basic

Hàm Lúc Chạy

Recording a Macro

Tạo hộp thoại Basic

Tạo Điều khiển trong bộ Sửa Hộp thoại

Thay đổi các Các thuộc tính của Điều khiển trong bộ Sửa Hộp thoại

Mở Hộp thoại bằng Mã Chương trình

Mẫu thí dụ Lập trình cho Điều khiển trong bộ Sửa Hộp thoại

Working with VBA Macros

Working with VBA Macros

Exclusive VBA functions

LibreOffice internal Basic macro libraries

LibreOffice installs a set of Basic macro libraries that can be accessed from your Basic macros.

The Tools Library

The Depot Library

The Euro Library

The FormWizard Library

The Gimmicks Library

The Schedule Library

The ScriptBindingLibrary Library

The Template Library

Trợ giúp về Trợ giúp

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

Cửa sổ Trợ giúp của LibreOffice

Tips and Extended Tips

Chỉ mục > Tìm kiếm Từ khoá trong Trợ giúp

Tìm > Tìm kiếm văn bản đầy đủ

Quản lý dấu nhớ

Mục lục > Chủ đề Trợ giúp Chính