CreateObject Function

Tạo một đối tượng UNO. Dưới Windows, cũng có thể tạo đối tượng OLE.

Phương pháp này tạo thể hiện có kiểu được gửi dưới dạng tham số.

Cú pháp:

oObj = CreateObject( type )

Thí dụ :

Type address

    Name1 As String

    City As String

End Type

 

Sub main

    myaddress = CreateObject("address")

    MsgBox IsObject(myaddress)

End Sub