GlobalScope

Cả mã nguồn và hộp thoại Basic đều được tổ chức theo một hệ thống thư viện.

Bằng mã Basic:

Trong hộp thoại:

Cả hai đối tượng thư viện LibraryContainer tồn tại ở mức ứng dụng và bên trong mọi tài liệu. Trong mã Basic của tài liệu, các đối tượng thư viện của tài liệu đó được tự động dùng. Muốn gọi các đối tượng thư viện toàn cục từ bên trong một tài liệu, thì bạn cần phải sử dụng từ khoá GlobalScope (phạm vi toàn cục).

Cú pháp:

GlobalScope

Thí dụ :

Ví dụ trong mã Basic của tài liệu

' đang gọi hộp thoại Dialog1 trong thư viện tài liệu tiêu chuẩn Standard

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

' đang gọi hộp thoại Dialog2 trong thư viện ứng dụng Library1

oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2