GetProcessServiceManager Function

Trả về ProcessServiceManager (ServiceManager Uno trung tâm).

Hàm này cần thiết khi bạn muốn khởi tạo một dịch vụ dùng CreateInstanceWithArguments.

Cú pháp:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Thí dụ :

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' this is the same as the following statement:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")