CreateUnoService Function

Khởi tạo một dịch vụ Uno với bộ quản lý dịch vụ tiến trình (ProcessServiceManager).

Cú pháp:

oService = CreateUnoService( Uno service name )

For a list of available services, go to: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Thí dụ :

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Mã theo đây sử dụng một dịch vụ để mở một hộp thoại kiểu mở tập tin:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Hãy chọn một tập tin")

  print "tập tin đã chọn: "+fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function