CreateUnoStruct Function

Tạo một thể hiện của một kiểu cấu trúc Uno.

Hãy sử dụng cấu trúc theo đây cho câu lệnh của bạn:

Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property

Cú pháp:

oStruct = CreateUnoStruct( Uno type name )

Thí dụ :

oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )