TwipsPerPixelX Function

Trả về số các twip đại diện chiều dài của một điểm ảnh.

Cú pháp:

n = TwipsPerPixelX

GIá trị trả về:

Số nguyên

Thí dụ :

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Kích cỡ điểm ảnh"

End Sub