GetSystemTicks Function

Trả về số các nhịp đồng hồ hệ thống được hệ điều hành cung cấp. Bạn có thể sử dụng hàm này để tối ưu hoá một số tiến trình nào đó.

Cú pháp:

GetSystemTicks()

GIá trị trả về:

Dài

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " Nhịp" ,0,"Đã tạm dừng được"

End Sub