Các lệnh khác

Đây là một danh sách các hàm và câu lệnh đều không nằm trong phân loại khác.

Beep Statement

Kêu bíp qua loa của máy tính. Giọng này phụ thuộc vào hệ thống: bạn không thể sửa đổi âm lượng hay cao độ.

Shell Function

Khởi chạy một ứng dụng khác và xác định kiểu dáng cửa sổ tương ứng, nếu cần thiết.

Wait Statement

Gián đoạn tiến trình thực hiện chương trình được khoảng thời gian bạn ghi rõ (theo mili-giây).

GetSystemTicks Function

Trả về số các nhịp đồng hồ hệ thống được hệ điều hành cung cấp. Bạn có thể sử dụng hàm này để tối ưu hoá một số tiến trình nào đó.

Environ Function

Trả về giá trị của một biến môi trường dưới dạng một chuỗi. Biến môi trường phụ thuộc vào kiểu hệ điều hành đang chạy.

GetSolarVersion Function

Trả về số thứ tự nội bộ của phiên bản LibreOffice hiện thời.

GetGuiType Function

Trả về một giá trị thuộc số mà ghi rõ giao diện người dùng đồ họa.

TwipsPerPixelX Function

Trả về số các twip đại diện chiều dài của một điểm ảnh.

TwipsPerPixelY Function

Trả về số các twip đại diện chiều cao của một điểm ảnh.

CreateUnoStruct Function

Tạo một thể hiện của một kiểu cấu trúc Uno.

CreateUnoService Function

Khởi tạo một dịch vụ Uno với bộ quản lý dịch vụ tiến trình (ProcessServiceManager).

GetProcessServiceManager Function

Trả về ProcessServiceManager (ServiceManager Uno trung tâm).

CreateUnoDialog Function

Tạo một đối tượng Uno Basic mà đại diện một điều khiển hộp thoại Uno trong khi chạy Basic.

CreateUnoListener Function

Tạo một thể hiện Listener (đối tượng nghe).

CreateUnoValue Function

Trả về một đối tượng mà đại diện một giá trị kiểu chặt chẽ tham chiếu đến hệ thống kiểu Uno.

CreateObject Function

Tạo một đối tượng UNO. Dưới Windows, cũng có thể tạo đối tượng OLE.

Phương pháp này tạo thể hiện có kiểu được gửi dưới dạng tham số.

GetDefaultContext Function

Trả về ngữ cảnh mặc định của bộ tạo dịch vụ tiến trình, nếu có ; không thì trả về tham chiếu rỗng.

ThisComponent Statement

Đặt địa chỉ của thành phần hoạt động để đọc và đặt các thuộc tính về nó. Câu lệnh ThisComponent được dùng từ mã Basic của tài liệu, mà nó đại diện tài liệu chứa mã Basic đó. Kiểu đối tượng được ThisComponent truy cập thì phụ thuộc vào kiểu tài liệu.

GlobalScope

Cả mã nguồn và hộp thoại Basic đều được tổ chức theo một hệ thống thư viện.