Len Function

Trả về số các ký tự trong một chuỗi, hoặc số các byte cần thiết để cất giữ một biến.

Cú pháp:

Len (Text As String)

GIá trị trả về:

Dài

Tham số :

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào hoặc một biến kiểu khác.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM trả về 9

End Sub