InStr Function

Trả về vị trí của một chuỗi bên trong chuỗi khác.

Hàm InStr trả về vị trí ở đó đã tìm mục tương ứng. Không tìm thấy thì hàm trả về 0.

Cú pháp:

InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Start: một biểu thức thuộc số mà đánh dấu vị trí trong một chuỗi ở đó đã bắt đầu tìm kiếm chuỗi phụ đã ghi rõ. Bỏ sót tham số này thì bắt đầu tìm kiếm ở ký tự đầu tiên của chuỗi. Giá trị tối đa được phép là 65535.

Text1: biểu thức chuỗi trong đó cần tìm kiếm.

Text2: biểu thức chuỗi cần tìm.

Compare: biểu thức thuộc số còn tùy chọn mà xác định kiểu phép so sánh. Giá trị của tham số này có thể là 0 hay 1. Giá trị mặc định 1 ghi rõ một phép so sánh văn bản mà không phân biệt chữ hoa/thường. Giá trị 0 ghi rõ một phép so sánh nhị phân mà phân biệt chữ hoa/thường.

Để tránh lỗi lúc chạy, không đặt tham số Compare nếu tham số trả về đầu tiên bị bỏ qua.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

    sInput = "Office"

    iPos = Instr(sInput,"c")

    Print iPos

End Sub