ConvertToURL Function

Chuyển đổi một tên tập tin hệ thống sang một địa chỉ URL kiểu tập tin.

Cú pháp:

ConvertToURL(tên_tập_tin)

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Tên_tập_tin: một tên tập tin dạng chuỗi.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$