Right Function

Trả về « n » ký tự bên phải cùng của một biểu thức chuỗi.

Xem thêm: Hàm Left.

Cú pháp:

Right (Text As String, n As Long)

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào có các ký tự bên phải cùng mà bạn muốn trả về.

n: biểu thức thuộc số mà xác định số các ký tự cần trả về. Nếu n = 0, thì trả về một chuỗi có chiều dài số không. Giá trị tối đa được phép là 65535.

Mẫu thí dụ theo đây chuyển đổi một ngày tháng theo định dạng NNăm-Th-Ng sang định dạng ngày tháng Mỹ (Th/Ng/NNăm).

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Hãy nhập một ngày tháng theo định dạng quốc tế « NNăm-Th-Ng »)

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub