Mid Function, Mid Statement

Trả về phần đã ghi rõ của một biểu thức chuỗi (hàm Mid), hoặc thay thế phần của một biểu thức chuỗi bằng một chuỗi khác (câu lệnh Mid).

Cú pháp:

Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) or Mid (Text As String, Start As Long , Length As Long, Text As String)

GIá trị trả về:

Chuỗi (chỉ theo Hàm)

Tham số :

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào cần sửa đổi.

Start: biểu thức thuộc số mà ngụ ý vị trí ký tự bên trong chuỗi ở đó bắt đầu phần chuỗi bạn muốn thay thế hay trả về. Giá trị tối đa được phép là 65535.

Length: biểu thức thuộc số mà trả về số các ký tự cần thay thế hay trả về. Giá trị tối đa được phép là 65535.

Nếu tham số Length (chiều dài) trong hàm Mid bị bỏ sót, thì trả về tất cả các ký tự trong biểu thức chuỗi, từ vị trí bắt đầu đến kết thúc của chuỗi.

Nếu tham số Length (chiều dài) trong hàm Mid nhỏ hơn chiều dài của chuỗi văn bản cần thay thế, thì cắt ngắn chuỗi đó thành chiều dài đã ghi rõ.

Text: chuỗi sẽ thay thế biểu thức chuỗi (câu lệnh Mid).

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Hãy nhập một ngày tháng theo định dạng quốc tế « NNăm-Th-Ng »)

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub